STYPENDIUM DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH na rok szkolny 2014/2015

Nabór wniosków o stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości trwał będzie od 3 do 28 listopada. Wnioski o przyznanie stypendium można składać WYŁĄCZNIE w wyznaczonym terminie.

Wniosek a także inne niezbędne oświadczenia – do pobrania ze strony internetowej (zakładka: Dokumenty do pobrania) 

UWAGA!
Część wniosku stanowi Indywidualny Plan Rozwoju Ucznia (IPR), który uczeń/ uczennica wraz
z kandydatem na opiekuna dydaktycznego określają wspólnie plany edukacyjne oraz wydatki, które uczeń/ uczennica w przypadku otrzymania stypendium ma zamiar realizować.

W Indywidualnym Planie Rozwoju uczeń/ uczennica wraz z kandydatem na opiekuna odpowiadają na następujące pytania:

 1. Jakie są główne uzdolnienia i zainteresowania ucznia/ uczennicy?
 2. Jakie uczeń/ uczennica ma plany edukacyjne na dany rok szkolny? (plany związane
  z poszerzaniem wiedzy, rozwijaniem swoich zdolności i umiejętności);
 3. Jakie wydatki planuje uczeń/ uczennica ze środków stypendium na realizację zamierzonych celów?
   

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O STYPENDIUM?

Uczeń ubiegający się o stypendium musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego;
 • uzyskał średnią z wszystkich ocen co najmniej 4.0 na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego rok, na który przyznawane będzie stypendium; podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 średnia ocen dotyczyć będzie roku szkolnego 2013/2014;
 • dochód na jednego członka rodziny ucznia, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych (od 1 listopada 2014 r. będzie to kwota 1148 zł netto miesięcznie, lub gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne kwota 1328 zł netto miesięcznie); podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 należy złożyć dokumenty potwierdzające dochody w roku kalendarzowym 2013;
 • wykazuje się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi z trzech lat szkolnych poprzedzających rok, na który przyznawane jest stypendium, na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach  drugiego stopnia olimpiad lub turniejów, przy czym warunkiem uznania w/w osiągnięć jest przeprowadzenie konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji; podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 brane pod uwagę będą osiągnięcia z lat szkolnych 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014.

Szczegółowe informacje  pod adresem  http://www.stypendia.mcp.malopolska.pl/  oraz u pedagoga szkolnego.        
 20 października 2014

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content