Regionalny Program Stypendialny

Regionalny Program Stypendialny” to projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, będący odpowiednikiem projektu pn. „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” realizowanego w latach 2008-2015 przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.

Wsparcie stypendialne będzie skierowane do uczniów, ze szkół z siedzibą na terenie Województwa Małopolskiego, spełniających następujące warunki:

  1. średnia ocen ze wszystkich przedmiotów nie niższa niż: 4,50 dla szkół ponadgimnazjalnych,
  2. średnia ocen z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości nie niższa niż: 4,25 dla szkół ponadgimnazjalnych.

Komisja stypendialna oceni wnioski o przyznanie stypendium z zastosowaniem punktacji generalnej:

  1. ww. średnia ocen ze wszystkich przedmiotów – maks.10 pkt.,
  2. ww. średnia ocen z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości – maks.25 pkt.,
  3. wyniki egzaminu zewnętrznego – maks.15 pkt.,

dodatkowe punkty doliczane będą za:

  1. szczególne osiągnięcia z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach drugiego stopnia olimpiad lub turniejów, przy czym warunkiem uznania ww. osiągnięć jest przeprowadzenie konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji – maks.30 pkt.,
  2. stałe zameldowanie na terenie wiejskim tzn. na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców – 5 pkt.,
  3. trudną sytuację materialną (dochód na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) – maks.10 pkt.,
  4. dla uczniów z rodzin wielodzietnych (posiadających min. 3 dzieci) – 5 pkt.,
  5. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez odpowiedni organ – 5 pkt.

Miesięczna wysokość stypendium w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych– 600 zł brutto.

Wykorzystanie stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych osoby, która otrzymała stypendium będzie prowadzone przez weryfikację sprawozdań z realizacji jej Indywidualnego Planu Rozwoju.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2016/2017,
prowadzony będzie od 4 października do 3 listopada 2016r.  

w oparciu o Regulamin udzielania stypendiów (ze szczególnym uwzględnieniem Rozdziału II i Załącznika nr 2; dokument jest dostępny http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2016/2176/akt.pdf)

Szczegółowe informacje  na stronie internetowej Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl

Zainteresowanych uczniów proszę o zapoznanie się z regulaminem, a w szczególności z warunkami przyznawania stypendiów.

Szkolnym koordynatorem do spraw stypendialnych jest pedagog szkolny mgr Kinga Janczy 
5 października 2016

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content