Regulamin Rekrutacji

ZASADY PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W LIMANOWEJ
DLA ABSOLWENTÓW OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Na podstawie:

Rozdziału  6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 tekst jedn.ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)oraz rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 1394).

Zarządzenia nr 5/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej ustala zasady rekrutacji do oddziałów klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Limanowej dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022:

§ 1.  

Nabór do Liceum prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjno–Kwalifikacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora nr 14/2020/2021  z dnia 4 lutego 2021r. Rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym. Dane kandydata i deklaracje wyboru wprowadza do Centralnej Bazy Danych jego macierzysta szkoła podstawowa w terminie  od 17 maja do 21 czerwca 2021r  – składanie dokumentów ( wniosek).

Od 25 czerwca 2021 r. od godz. 9.00 do 14 lipca 2021r r. do godz. 15.00 – kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • dostarczenie do wybranych szkół oryginału świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty – dotyczy również kandydatów nie będących w systemie rekrutacji elektronicznej.

§ 2.   

W dniu 22 lipca o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

§ 3.

Rodzice kandydata umieszczonego na listach kandydatów zakwalifikowanych do szkoły, najpóźniej do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, składając następujące dokumenty:

1) załącznik do wniosku, o którym mowa w §1 według ujednoliconego formularza dostępnego w Liceum,

2) dwie fotografie,

3) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

4) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

5) w przypadku laureatów konkursów organizowanych przez kuratora oświaty – zaświadczenie odpowiedniej komisji konkursowej,

6) w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

7) kartę informacyjną,

8) dokumentację medyczną

§ 4.   

W razie braku potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole przez ucznia znajdującego się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 3, zostaje on wyłączony z dalszego postępowania rekrutacyjnego do I LO w Limanowej.

§ 5.   

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły Szkolna Komisja Rekrutacyjna wywiesza na tablicy ogłoszeń 2 sierpnia 2021 r. godz. 14.00.

§ 6.   

Do 23 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00 – postępowanie uzupełniające zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 5/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2021r.

§ 7.   

Dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu kandydata do Liceum tylko w przypadku, gdy rodzic ucznia odwołał się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej do Dyrektora szkoły.

§ 8.   

O przyjęciu absolwenta szkoły podstawowej decyduje suma punktów za:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora liceum, które brane są pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły [§ 10]

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

4) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

5) uzyskanie miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych, co najmniej na szczeblu powiatowym, przez inne podmioty działające na terenie szkoły;

§ 9.   

Przyjmuje się następujący sposób punktacji przy rekrutacji do Liceum:

1) za egzamin ósmoklasisty można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, z kolei wynik z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

2) za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, o których mowa w § 10 można uzyskać maksymalnie 72 punkty obliczane w następujący sposób:

 • celujący – 18 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • dostateczny – 8 punktów
 • dopuszczający – 2 punkty

3) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

4) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

5) za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej można uzyskać maksymalnie 18 punktów, obliczanych w następujący sposób:

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub innych kuratorów oświaty:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów;
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów;
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub innych kuratorów oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów;
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów;
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego7 punktów;
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.

c) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach a i b, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 punkty;
 • krajowym – 3 punkty;
 • wojewódzkim – 2 punkty;
 • powiatowym – 1 punkt.

d) W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.

6) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669), przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym przyznaje się punkty z poszczególnych przedmiotów i za poszczególne oceny według następujących zasad:

a) z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – 35 punktów,
 • bardzo dobrym – 30 punktów,
 • dobrym – 25 punktów,
 • dostatecznym – 15 punktów,
 • dopuszczającym – 10 punktów;

b) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym –  30 punktów,
 • bardzo dobrym – 25 punktów,
 • dobrym – 20 punktów,
 • dostatecznym – 10 punktów,
 • dopuszczającym – 5 punktów.

7)  Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002, Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej Liceum, jeśli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

8) Ustala się następujące przedmioty, z których oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą przeliczane na punkty: niezależnie od profilu oddziału – język polski i matematyka oraz dwa przedmioty, w zależności od profilu oddziału,

1) oddział A  – fizyka , j.angielski

2) oddział B  – fizyka, j. angielski

3) oddział C  – geografia, j. angielski

4) oddział D  – biologia, chemia

5) oddział E  – biologia, j. angielski

6) oddział F  – historia, j. angielski

§10.  

O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma uzyskanych przez niego punktów.

§11.  

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Limanowa, dnia 28.02.2021 r.                                    
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Urszula Janczy

Pliki do pobrania:

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content