Projekt „PIERWSZY DZWONEK 2015/2016”

Dofinansowanie podręczników i pomocy edukacyjnych

Warunki uczestnictwa w projekcie:

1) Rodzina wielodzietna (min. 3 dzieci):     
– w wieku do 18 lat,
– pozostające na utrzymaniu rodziców/opiekunów prawnych dzieci do 24 r. ż. uczące się lub studiujące w trybie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych lub
– pozostające na utrzymaniu rodziców/opiekunów prawnych dzieci do 25 r. ż. legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

2) uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016

3) dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego tj. 684 zł netto określonego w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

4) złożenie deklaracji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego 11 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, pok. 23 do 15 maja  (ostateczny termin złożenia deklaracji)

Wsparcie udzielane jest w kwocie do 150 dla ucznia na zakup artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych. Wydatek winien być dokonany w okresie kwalifikowalności wydatków  tj. od dnia 1.06.2015 do dnia 30.09.2015r. Wszyscy członkowie rodziny mający status ucznia winni zamieszkiwać na obszarze województwa małopolskiego.

Do deklaracji uczestnictwa w projekcie należy dołączyć następujące dokumenty:  
– zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy za miesiąc kwiecień 2015 (brutto i netto) lub oświadczenie o dochodzie,     
– odcinek renty lub emerytury za miesiąc kwiecień 2015,   
– orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym  stopniu niepełnosprawności  (dziecko do 25 roku życia),           
– nakaz płatniczy za 2015 rok,          
– inne dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów przez członków rodziny (np. dochód
z działalności gospodarczej),            

Deklaracja do pobrania u pedagoga szkolnego lub w Ośrodku Pomocy Społecznej
7 maja 2015

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content