Historia i Tradycja

1945

W styczniu Antoni Bieda i Stanisław Ceglarz tworzą na bazie tajnego nauczania prywatne Miejskie Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne, w skład którego wchodziło czteroklasowe gimnazjum i dwuletnie liceum o profilu matematyczno-fizycznym i humanistycznym.
21 lutego odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej w składzie: A. Bieda, J. Bednarz, Ł. Borysiuk, D. Borysiukowa, J. Chrobaczek, H. Czarnyński, Sz. Gajewski, W. Hłyń, J. Kalisz, W. Kapturkiewicz, P. Podgórny, M. Pośkówna, Ks. S. Pycior, A. Sidorowiczowa, W. Sułkowski, P. Wróbel, W. Wietrzny, J. Żuławska.
26 lutego rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne w budynku obecnej Szkoły Podstawowej Nr 1. Utworzono siedem oddziałów klas pierwszych, dwa oddziały klas drugich, jedną klasa trzecią, jedną klasę czwartą – gimnazjum oraz pierwszą licealną i drugą licealną o profilu matematyczno- fizycznym i humanistycznym.

29 kwietnia założono Związek Harcerstwa. Drużynę żeńską prowadziła E. Naturska, a drużynę męską Sz. Gajewski.

W czerwcu szkołę przeniesiono do budynku w Sowlinach, który wydzierżawiono od Zjednoczenia Przedsiębiorst Naftowych CPN. Remont trwał od 15 maja do 13 czerwca i kosztował około 120 tys. zł.

9 lipca rozpoczął się pierwszy egzamin maturalny. Rada Pedagogiczna dopuściła do matury z drugiej klasy licealnej dwudziestu jeden uczniów (dziewięciu z postępami bardzo dobrymi, jedenastu z dobrymi, jednego z dostatecznymi).

31 lipca zakończenio pierwszy rok nauki.

We wrześniu na prośbę Dyrektora, Wydział Powiatowy w Limanowej przejął finansowanie kosztów rzeczowych zakładu. Szkoła przyjmuje nazwę Powiatowe (Koedukacyjne) Liceum i Gimnazjum w Limanowej.


1946

28 marca decyzją Wydziału Powiatowego zatwierdzony został Statut szkoły, w którym czytamy m.in. „…właścicielem szkoły jest Powiatowy Związek Samorządowy w Limanowej”.

6 maja Związek Samorządowy otrzymał z KOSK zezwolenie na otwarcie i prowadzenie Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej, a 18 czerwca Ministerstwo Oświaty nadało zakładowi uprawnienia szkoły państwowej na rok szkolny 1945/46 i 1946/47. Uprawnienia szkoły państwowej do odwołania zakład otrzymał dopiero 6 marca 1948 roku.


1947

Realizując instrukcję Ministerstwa Oświaty z dnia 21 maja w sprawie organizacji roku szkolnego 1947/48 połączono Gimnazjum i Liceum w czteroletnie liceum.


1948

W następstwie instrukcji Ministerstwa Oświaty z dnia 4 maja z nowym rokiem szkolnym Liceum weszło w skład jedenastoletniej szkoły ogólnokształcącej, jako klasy VIII-XI.


1949

Po kilkuletnich staraniach Dyrekcji, Ministerstwo Oświaty wydało zarządzenie z dnia 18 marca w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej stopnia licealnego w Limanowej z mocą obowiązującą od 1 kwietnia.
Po upaństwowieniu szkoły obowiązki dyrektora przejął mgr Szczepan Gajewski. Mgr Antoni Bieda został powołany na dyrektora utworzonego w 1945 r. Liceum Pedagogicznego.


1953

Pierwszym sekretarzem i księgowym szkoły była Pani Maria Geilhofer (04.1945- 08.1953).
1 września stanowisko to objęła Pani Irena Kunicka- Augustyńska i pracowała do zakończenia roku szkolnego 2004/2005.


1954

Z polecenia Wydziału Oświaty z dniem 15 listopada obowiązki dyrektora przejął mgr Wilhelm Tabor.


1956

Decyzją Rady Pedagogicznejz dnia 12 września utworzono filię nowosądeckiego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących. Działało o 1976 r.


1960

Z inicjatywy dyr W. Tabora i Komitetu Rodzicielskiego rozpoczęto budowę obecnego liceum.


1963

1 lipca oddano do użytku nowy budynek liceum. Z dniem 1 września z-cą dyrektora został mgr Józef Zboś. Funkcję tę pełnił do 31 lipca 1979r. Od 1 stycznia do 29 marca 1982 był dyrektorem (choroba mgr A.Biedronia).


1964

Rok szkolny rozpoczęło 714 uczniów w 18 oddziałach, co zmusiło dyrekcję do wprowadzenia nauki na dwie zmiany. W następnym roku szkolnym liczba uczniów wzrosła do 796 (21 oddziałów).


1967

Na posiedzeniu Rady pedagogicznej w dniu 12 marca ustalono, na wniosek dyr W.Tabora i prof. Marii Czerw, iż szkoła będzie nazwana imieniem Władysława Orkana piewcy Podhala i Ziemi Limanowskiej.


1968

11 listopada w piędziesiątą Rocznicę Odzyskania Niepodległości nadano szkole imię Władysława Orkana, a komitet rodzicielski przekazał ufundowany sztandar. Władysław Jania, adiunkt ASP w Warszawie, wykonał płaskorzeźbę Orkana na frontonie budynku oraz rzeźbę w drewnie.


1970

Od wrześna wprowadzono w klasach trzecich i czwartych zajęcia fakultatywne w grupach przedmiotowych: humanistycznej, matematyczno- fizycznej, biologiczno- chemicznej, geograficzno- ekonomicznej i językowej. Dalszym wyrazem zmian było wprowadzenie profili nauczania: matematyczno- fizycznego (1970), humanistycznego (1971), biologiczno- chemicznego (1973)


1972

Z dniem 1 września kierowanie szkołą przejął mgr Stanisław Zaczyński.


1974

Jesienią w Liceum rozpoczęło działalność Zaoczne Średnie Studium Zawodowe- kierunek Społeczno-Prawny.


1975

W związku ze zmianą podziału administracyjnego kraju, obsługę finansową Liceum przejął z dniem 1 stycznia Miejski Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół, a nadzór i finansowanie od 1 lipca Kuratorium Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu.


1976

Z dniem 1 września stanowisko dyrektora objął mgr Adam Biedroń.


1977-1978

W tych latach dokonano gruntownej modernizacji szkoły.


1983

Ponowny wzrost liczby oddziałów Liceum umożliwił powołanie od 1 września zastęcy dyrektora, którym został mgr Henryk Jurowicz. Funkcję tę pełnił do 31 sierpnia 1985 r.


1985

Od 1 września nastąpiła kolejna zmiana w kierownictwie szkoły. Dyrektorem Liceum została mianowana mgr Anna Jasica, zastępcą dyrektora – mgr Janina Szewczyk. 21 września zorganizowano obchody czterdzistolecia Liceum, w którym wzięło udział 250 absolwentów.


1986

W następstwie kolejnych zmian programowych zaczęto wprowadzać uzupełniające przedmioty nauczania takie jak: wybrane zagadnienia z pedagogiki i psychologii, ochrona i kształtowanie środowiska, religioznawstwo (klasy czwarte). W roku tym, uchwałą Rady Pedagogicznej, zaczął obowiązywać pięciodniowy tydzień pracy (wolne soboty).


1987

Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana zostało ponownie samodzielną jednostką budżetową. Stanowisko księgowej objęła Pani Anna Gawlik.
W maju, w ramach eksperymentu, trzynastu abiturientów zdawało maturę łącznie z egzaminem wstępnym na WSP w Krakowie. Dziesięć osób zdało i zostało przyjętych na studia. Eksperyment powtórzono w roku następnym (czternastu zdawało, jedenastu – zdało).


1989

W lipcu grupa młodzieży wraz z opiekunem wzięła udział w IX Spotkaniach Ginsburskich w Siegen na terenie RFN. Przygotowano program muzyczno-taneczny popularyzujący folklor Ziemi Limanowskiej.


1991

Od 1 września funkcję dyrektora pełni mgr Stanisław Szewczyk, zastępcą został mgr Franciszek Bieda. W późniejszych latach funkcję wicedyrektora pełnili Ryszard Abram oraz Elżbieta Zimirska.


1992

W dniach od 26 kwietnia do 9 maja przebywała młodzież w Instytucie Court Etienne w Belgii, na europejskim spotkaniu nad rzeką Dyle (Euro-Dyle), rozpoczynając współpracę i wymianę między szkołami. Kontynując współpracę polsko-niemiecką, w lipcu wyjechała młodzież na 11 spotkanie Ginsburskie zorganizowane k/Leeds w Anglii. W drodze powrotnej zwiedzano Londyn.
Decyzją Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, z dnia 3 sierpnia ustalono dla Liceum (na wniosek Dyrektora) numer porządkowy I, wyrażony cyfrą rzymską (I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Limanowej).
1 września uruchomiono pracownię komputerową.
8 września rozpoczął pracę w Liceum Pan Hugh Nicholas, pierwszy emisariusz z organizacji Teachers For Poland z Hereford w Walii.


1993

Od 5 do 13 maja przystąpiono do strajku nauczycieli, w następstwie sporu zbiorowego NSZZ „Solidarność” z Rządem RP. Od września podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego działa szkoła, jest Statut I Liceum Ogólnokształcącego opracowany przez szkolną komisję, a zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu.
W październiku reaktywowano społeczne przedstawicielstwo rodziców pod nazwą „Komitet Pomocy Szkole” wspierające finansowo modernizację i rozbudowę Liceum.


1994

Na podstawie decyzji Urzędu Rejonowego Liceum przejęło w zarząd stadion sportowy.


1995

Uroczyste obchody piećdziesięciolecia Liceum.


1996

Podpisanie umowy o Partnerstwie Szkół z Gimnazjium Fritza-Reutera w Kuhlungsborn (Niemcy).


1998

Zawarcie umowy o Wymianie Młodzieży z Instytutem Joanny d’Arc w Gex (Francja).


2000

Otwarcie i oddanie do użytku nowego skrzydła szkoły. W szkole wymieniono starą kotłownię na ekologiczną kotłownię gazową.


2001

Uroczyste otwarcie nowej pracowni komputerowej i multimedialnego centrum informacji, które szkoła otrzymała w ramach ministerialnego programu komputeryzacji szkół.


2005

Szkoła otrzymała nowoczesny sprzęt komputerowy do pracowni informatycznej i multimedialnego centrum infrmacji zakupiony ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


2010

13 stycznia uroczyście otwarto i oddano do użytku pełnowymiarową salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i widownią na 100 osób, sfinansowaną ze środków Starostwa Powiatowego w Limanowej.

2011

Realizacja projektu „Przedsiębiorcze Szkoły”.

2012

Oddano do użytku kolejną pracownię komputerową

Zarząd Powiatu Limanowskiego powołał na stanowisko dyrektora I LO na okres od 2012 do 2017 roku panią mgr Annę Mruk. Funkcję wicedyrektora powierzono pani mgr Sylwii Stelmach.

2013

12 czerwca podczas uroczystej gali w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie została wręczona szkole  nagroda jakości nauczania Sapere Auso w ramach małopolskiego programu stypendialnego za wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą.

Marcin Wrona, uczeń klasy 3A2, zdobył złoty medal na VII Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki, rozgrywanej na przełomie lipca i sierpnia w greckim Volos. Okazał się jednym z najlepszych spośród 185 uczestników z 38 krajów.

2014

Początek realizacja projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”

1 października zorganizowano XX Jubileuszowy Rajd Górski im. Prof. Józefa Staniszewskiego

10 grudnia z inicjatywy dyrektor mgr Anny Mruk zorganizowano polsko – węgierską konferencję historyczną w języku angielskim „Bitwa limanowska 1914 r. W świadomości współczesnych Węgrów i Polaków” w 100. Rocznicę Bitwy Limanowskiej

2015

26 stycznia w szkole uruchomiono stację meteorologiczną

21 kwietnia uchwałą Rady Pedagogicznej do ceremoniału szkoły wprowadzono hymn szkoły. Słowa do hymnu zaczerpnięto ze „Wskazań dla synów Podhala” Władysława Orkana. Muzykę skomponował uczeń Kamil Opioła

2016

15 listopada szkolna gazetka „C.D.N.”obchodziła jubileusz XX lecia działalności

Zarząd Powiatu Limanowskiego powołał na stanowisko dyrektora I LO na okres od 2017 do 2023 roku panią mgr Annę Mruk. Funkcję wicedyrektora powierzono pani mgr Sylwii Stelmach.

2017

Przeprowadzono kompleksowy remont korytarzy.

4 września na mocy nowej ustawy „Prawo Oświatowe” oficjalnie do struktur szkolnych zostaje powołany Wolontariat szkolny.

19 października podczas uroczystej gali w Krakowie, już po raz drugi, została wręczona szkole nagroda jakości nauczania Sapere Auso ustanowiona przez Marszałka Województwa Małopolskiego za wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą

2018

Realizacja II edycji projektu „Dobrze zaprojektowana szkoła”

W ramach cyfryzacji szkoły doprowadzono szerokopasmowe łącze internetowe.

22 czerwca nastąpiła niezwykle wzruszająca uroczystość pożegnania pani profesor Elżbiety Zimirskiej, która po wielu latach pracy w liceum w charakterze nauczyciela oraz wicedyrektora szkoły, przeszła na emeryturę.

Lipiec-listopad realizacja projektu „Ziemia limanowska kolebką niepodległości – od Józefa Becka do Jana Pawła II” udział młodzieży w debacie oxfordzkiej na temat: polityka zagraniczna Józefa Becka jedyną skuteczną drogą zabezpieczenia interesów państwa polskiego”.

Wrzesień listopad realizacja projektu „Korzenie niepodległości – bohaterowie ziemi limanowskiej” oraz projektu „Z ziemi limanowskiej ku niepodległości” – udział młodzieży w akcji podaruj książce drugie życie.

28 – 29 września zorganizowano XXIV rajd górski im. Józefa Staniszewskiego „Rajd dla niepodległej” w 100–lecie odzyskania niepodległości przez Rrzeczpospolitą

9 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 nasze Liceum przystąpiło do bicia „rekordu dla niepodległej” pod hasłem „9. listopada zaśpiewam hymn w szkole”  w ramach akcji  #kiedymyżyjemy

13 listopada 50. rocznica nadania szkole imienia i sztandaru oraz 100–lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

2019

Realizacja projektu fundacji Wawel z rodziną „Młodzieżowe inspiracje w Orkanie”

11 stycznia Liceum otrzymało zaszczytny tytuł „Srebrnej szkoły 2019”  w Ogólnopolskim Rankingu Liceów przygotowanego przez „Perspektywy”

lipiec–sierpień W ramach realizacji programu głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej powiatu limanowskiego wykonanie następujących prac: wymiana stolarki okiennej na piętrze, wymiana oświetlenia na ledowe, założenie instalacji fotowoltaicznej

27 sierpnia funkcję drugiego wicedyrektora obejmuje mgr Urszula Janczy.

2 września w związku z reformą systemu edukacji liceum zostaje przekształcone z 3–letniego na 4-letnie

Inwestycja Starostwa Powiatowego w Limanowej – wymiana rynien i podbitek na całym obiekcie szkoły.

2020

9 stycznia Liceum otrzymało po raz  drugi  tytuł „Srebrnej szkoły 2020”  w Ogólnopolskim Rankingu Liceów przygotowanego przez „Perspektywy”.

28 lutego – przeprowadzono I edycję Powiatowego Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego „Sapere Aude!”

12 marca do 31 sierpnia – w związku z epidemią COVID – 19 szkoła przechodzi całkowicie na system zdalnego nauczania i zdalnej pracy

sierpień  – utworzenie dwóch sal do nauczania języków obcych 1a i 1b          

wrzesień – w ramach projektu  nowopowstałego szlaku Armii Krajowej na ziemi limanowskiej  na ścianie budynku sali gimnastycznej  wykonany został  mural autorstwa Mariusza Brodowskiego ,działającego pod pseudonimem MGR MORS. Mural prezentuje logo szlaku i tematykę Armii Krajowej związaną z powiatem limanowskim.

listopad/grudzień – remont placu przed głównym wejściem do szkoły i przebudowa traktu komunikacyjnego

2021

styczeń – w  ramach konkursu „PROJEKTANCI  EDUKACJI” realizacja dwóch projektów:  „Zielono nam w głowie i nie tylko, czyli zielona strefa w Orkanie”oraz„Prawie jak w Luwrze, czyli niecodzienna galeria sztuki w Orkanie”.Stworzenie w naszej szkole zielonej strefy.

27 stycznia  –  Liceum otrzymało po raz  trzeci  tytuł „Srebrnej szkoły 2021”  w Ogólnopolskim Rankingu Liceów przygotowanego przez „Perspektywy” oraz  po raz drugi  zakwalifikowaliśmy się również do Rankingu Szkół Olimpijskich

styczeń – marzec – II edycja Powiatowego Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego „Odważ się być Mądrym#Sapere Aude!” pod patronatem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża i Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak

kwiecień – grupa uczniów naszego Liceum zdobyła I miejsce w IV Ogólnopolskiej Edycji Międzynarodowego Konkursu Booktrailer Film Festival

2022

Po raz drugi realizacja rządowego projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

12 stycznia – Liceum otrzymało po raz  czwarty tytuł „Srebrnej szkoły 2022”  w Ogólnopolskim Rankingu Liceów przygotowanego przez „Perspektywy”.

14 stycznia- już po raz kolejny nasze liceum zostało laureatem w ogólnopolskim konkursie „Projektanci edukacji” z projektem edukacyjnym  „Lekcja na leżakach w Orkanie – czyli próbujemy przełamać szkolną rutynę”.

1 lutego – rozpoczęcie programu Erasmus + pt. „Practical techniques for relearning interpersonal relationships and fostering psychosocial development in the post-Covid 19 era – „Praktyczne techniki ponownego uczenia i odbudowywania relacji interpersonalnych i wspierania rozwoju psychospołecznego w czasie po-Covid 19”. I Liceum pełni funkcję lidera koordynując współpracę z 7 partnerami z Hiszpanii, Bułgarii, Słowacji.

grudzień – marzec  – III edycja konkursu filozoficznego, po raz pierwszy  przeprowadzona jako Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs  Filozoficzny „Odważ się być Mądrym#Sapere Aude!”

14 grudnia- nawiązanie współpracy  z  Uniwersytetem  Papieskim  Jana Pawła II i uzyskanie patronatu akademickiego

rok 2022-2023 – odnowienie elewacji szkoły i malowanie dachu w ramach programu rządowego „Polski Ład”

2023

kompleksowy remont hali sportowej i jej zaplecza w ramach programu rządowego „Sportowa Polska”

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content