Ogłoszenia

 1. W miarę możliwości wszystkie sprawy urzędowe załatwiane są w drodze korespondencji elektronicznej poprzez skrzynkę główną szkoły: 1lo@powiat.limanowski.pl bądź poprzez moduł Wiadomości w e-dzienniku LIBRUS.
 2. Jeśli sprawa wymaga rozszerzonego trybu postępowania należy sposób załatwienia sprawy  uzgodnić w drodze rozmowy telefonicznej pod nr 018 3372059.
 3. Przyjmuje się następujący sposób postępowania przy wydawaniu dokumentów szkolnych:
  1. legitymacje dla klas II i III – wyłącznie przewodniczący poszczególnych klas zbierają wszystkie legitymacje i przynoszą w opisanej koszulce do sekretariatu, nie później niż do 11 września. Po dokonaniu prolongaty legitymacje zostaną przekazane klasie do sali lekcyjnej przez wyznaczonego pracownika.
  2. legitymacje dla klas I – zostaną wydane poszczególnym klasom w pierwszych dniach września, bezpośrednio w Sali lekcyjnej.
  3. zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły – są wydawane po uprzednim złożeniu wniosku w tej sprawie drogą elektroniczną na skrzynkę szkoły: administracja@1lo.limanowa.pl.  Wniosek należy złożyć dnia poprzedzającego wydanie, do godz. 14 30.  W treści należy podać, w jakim celu wydaje się zaświadczenie, do jakiej instytucji, imię i nazwisko, klasę, PESEL. Zaświadczenie zostanie wydane w ciągu 3 dni  bezpośrednio uczniowi przez wyznaczonego pracownika.
  4. duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych – przyjmuje się taki sam sposób postępowania, jak wyżej z dodatkowym warunkiem, że należy podać telefon (celem uzgodnienia terminu odbioru) oraz dokonać opłaty za wydanie duplikatu, odpowiednio 9zł – za legitymację  i 26 zł – za świadectwo. Wpłatę należy dokonać na konto: 59 8804 0000 0000 0019 5100 0004. W treści przelewu należy podać imię i nazwisko oraz tytuł wpłaty (np. duplikat legitymacji/ świadectwa). Po odbiór należy zgłosić się osobiście z dowodem wpłaty, w terminie uzgodnionym podczas rozmowy telefonicznej.  

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content