Programy i projekty

EKOPRACOWNIA

Nasza placówka wzięła udział w konkursie ” EKOPRACOWNIA ” .Ekopracownia – zielone serce szkoły to projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W ramach otrzymanych środków odnowiona i doposażona została sala nr 6.


„Aktywna tablica.”.

Nasza szkoła uczestniczy w rządowym programie Aktywna Tablica. Program ten pozwala szkołom wyposażyć się w nowoczesne technologie i pomoce edukacyjne niezbędne do rozwoju kompetencji TIK.

„Profilaktyka na miarę”.

ERASMUS+ „Together again”

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego


Insta.Ling

zobacz więcej


Małopolska Chmura Edukacyjna

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce.

Głównym celem „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – projektu pilotażowego” jest umożliwienie współpracy wiodących uczelni Małopolski ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Efektem tej współpracy ma być podniesienie poziomu nauczania, kształcenie uczniów w obszarach nowoczesnej gospodarki oraz rozbudzenie zainteresowania kierunkami studiów zgodnymi ze specjalizacjami regionu. Dzięki realizacji Projektu powstanie innowacyjne środowisko wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazujące na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej.

Realizacja Projektu wpłynie na rozwój województwa małopolskiego poprzez podniesienie poziomu i jakości kształcenia oraz poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Do celów ogólnych należą:

  • wykreowanie innowacyjnego środowiska wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazującego na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej,
  • umożliwienie uczelniom bezpośredniej współpracy z najzdolniejszymi uczniami Małopolski,
  • zwiększenie świadomości uczniów dot. wyboru kierunku studiów,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do funkcjonowania w  społeczeństwie informacyjnym i  zwirtualizownej przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej,
  • sprawdzenie w praktyce innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii komunikacyjno-informatycznych i możliwości ich adaptacji w przyjętym środowisku.

Pilotażowe wdrożenie modelu chmury edukacyjnej ma objąć 21 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego oraz 6 wiodących uczelni w Krakowie (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy).


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

zobacz więcej


Przedsiębiorcze szkoły

I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Limanowej od września 2011r uczestniczy w projekcie „Przedsiębiorcze szkoły” realizowanym we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Projekt  jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja metod i treści kształcenia – projekty konkursowe.
Głównym celem projektu jest zdobycie przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, jakimi są interaktywne gry symulacyjne „Wirtualny Doradca” i „Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne” oraz kursy e-learningowe. Dzięki ciekawym materiałom nasi uczniowie mogą zweryfikować swoją teoretyczną wiedzę ekonomiczną w praktyce, prowadząc wirtualne przedsiębiorstwo doradcze lub przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe.

Uczniowie rywalizują ze sobą nie tylko o dobre oceny, ale również o nagrody, które na zakończenie roku czekają na najlepsze zespoły. Więcej informacji o Projekcie Przedsiębiorcze Szkoły można znaleźć na stronie internetowej www.przedsiebiorczeszkoly.pl


Rok Zerowy AGH

Już kolejny rok w naszym Liceum prowadzone są zajęcia tzw „Roku Zerowego” AGH. Rok zerowy jest formą kursów dokształcających prowadzonych w okresie poprzedzającym rekrutację kandydatów na studia. W ramach roku zerowego prowadzone są kursy z zakresu: matematyki i chemii, których celem jest lepsze przygotowanie kandydatów do studiów technicznych, a przez to zwiększenie efektywności studiowania na pierwszych latach.


Rok szkoły w ruchu

Jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów stał się rozwój i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Aktywność fizyczna w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia człowieka, korzystnie wpływa na samopoczucie oraz na proces uczenia się, sprzyja lepszej koncentracji. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie, w tym aktywność fizyczną uczniów jest obowiązkiem szkoły przez cały czas jej działalności, bardzo ważne przy tym jest wsparcie udzielane szkołom przez organy służby publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. W celu wsparcia przedsięwziętej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą Roku Szkoły w Ruchu zawiązuje się Koalicję na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywności fizycznej wśród uczniów.


Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkołą przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanego na terenie województwa małopolskiego jako Szkoła Promująca Bezpieczeństwo w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji w Krakowie. Staramy się o certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo przyznawany przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Certyfikat  Szkoła Promująca Bezpieczeństwo ma charakter honorowy. Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, na każdym z jego etapów.

Realizacja projektu rozpoczęła się od przeprowadzenia ankiet w środowisku uczniów nauczycieli oraz rodziców. Diagnozie poddawane są dwa obszary realizacji: przemoc szkolna oraz miejsca niebezpieczne, nieokreślonego przeznaczenia, które znajdują się w placówce lub w jej najbliższym  otoczeniu.

W oparciu o wyniki ankiet szkolny Zespół ds. bezpieczeństwa opracuje Zintegrowany Plan Działania, zawierający zadania do realizacji w sferze wychowawczej i organizacyjnej pracy szkoły

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content