Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

W roku szkolnym 2013/2014 I LO przystąpiło do realizacji programu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB).

Nasze liceum spełniło wymagania komisji certyfikacyjnej i 24 września 2014 roku na uroczystości w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie otrzymaliśmy certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Certyfikat ten jest dokumentem prestiżowym, przyznawanym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – na okres dwóch lat, a następnie na okres pięciu lat. Po spełnieniu kolejnych kryteriów wynikających z regulaminu szkoła może ubiegać się o tytuł Lider Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, na każdym z jego etapów.

Aktualnie I Liceum Ogólnokształcące ubiega się o przedłużenie certyfikatu na pięć lat.

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa jest to kompleksowy system, oparty na wzajemnej współpracy szkoły, rodziców, samorządu lokalnego, policji, straży pożarnej, rady osiedla, parafii oraz innych instytucji, organizacji i stowarzyszeń .  Wspólnym celem jest zmniejszenie lub wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk występujących w szkole, które diagnozuje się na podstawie badań ankieterskich. Dyrekcja i grono pedagogiczne przy współpracy z w/w podmiotami podejmuje szereg przedsięwzięć profilaktycznych i organizacyjnych skutkujących nadaniem  „Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

Priorytetem działań w ramach programu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów naszej szkoły. Bezpieczeństwo traktowane jest tutaj kompleksowo – nie chodzi tu tylko o zagrożenie przestępczością, ale również o zagrożenia infrastrukturalne, w ruchu drogowym oraz budowanie tzw. bezpiecznej przestrzeni przyjaznej dla uczniów.

Głównym celem udziału w programie była współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz podnoszenia poczucia bezpieczeństwa młodzieży oraz włączenie osób i instytucji do realizowania zadań wyznaczonych w Zintegrowanym Planie Bezpieczeństwa.

W związku z promowaniem przez szkołę modelu ZPB, powołany został zespół nauczycieli w składzie:

    mgr Anna Mruk – dyrektor szkoły
    mgr Sylwia Stelmach – wicedyrektor
    mgr Kinga Janczy – pedagog szkolny, koordynator projektu
    mgr Dorota Smoter- bibliotekarz, doradca zawodowy
    mgr Feliks Smęda –nauczyciel wychowania fizycznego
    mgr Tomasz Kita- nauczyciel Edukacji dla Bezpieczeństwa
    mgr Joanna Wójtowicz- nauczyciel języka angielskiego
    mgr Elżbieta Zimirska- nauczyciel języka francuskiego

Ankiety badające poczucie bezpieczeństwa zostały przeprowadzone wśród uczniów klas II, rodziców oraz nauczycieli.

W oparciu o wnioski z ankiet przygotowano Zintegrowany Plan Działania na lata 2016- 2021 , który jest realizowany poprzez:

 • podniesienie poziomu wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczącej bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza jej obrębem,
 • poprzez zapoznanie z prawem dotyczącym nieletnich, zasadami odpowiedzialności oraz procedurami postępowania w sprawach
 • sprawców czynów karalnych,
 • organizację zajęć integracyjnych,
 • dostosowanie planu zajęć oraz programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły do indywidualnych potrzeb uczniów systematyczną i skuteczną profilaktykę zjawisk patologicznych wśród młodzieży
 • ograniczenie / wyeliminowanie aktów agresji i przemocy wśród młodzieży
 • zwiększenie ilości patroli Straży Miejskiej i Policji w okolicach szkoły
 • podniesienie standardu bezpieczeństwa budynku i bazy materialnej szkoły
 • organizację zajęć pozalekcyjnych
 • prowadzenie prelekcji profilaktycznych przez Policję
 • uczestnictwo wszystkich nauczycieli oraz pracowników administracji w szkoleniu BHP oraz pierwszej pomocy przedmedycznej
 • zaprojektowanie przestrzeni szkolnej tak, aby zapewniała uczniom poczucie bezpieczeństwa: zwiększenie ilości kamer, wycięcie zbędnej zieleni ograniczającej widoczność wokół budynku.

Mamy nadzieję, że nasze wspólne wysiłki zaowocują  utrzymaniem wysokiego poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły, a zarazem przedłużeniem Certyfikatu „ Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Szczegółowe  informacje nt. projektu znajdują się na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie – www.malopolska.policja.gov.pl
12 maja 2016

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content