Powiatowy Konkurs Filozoficzny „Sapere Aude”

Adresaci: Uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Limanowskiego zainteresowani edukacją filozoficzną.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie humanistycznym/filozoficznym organizowanym przez naszą Szkołę.

REGULAMIN
I Powiatowego Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego „Sapere Aude!”
Organizatorzy: I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Limanowej i Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Adresaci: Uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Limanowskiego zainteresowani edukacją filozoficzną.
Cele: Celem Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego jest:
• Zainteresowanie uczniów filozofią jako umiłowaniem mądrości.
• Ukazywanie specyfiki problemów filozoficznych i ich odniesień do innych nauk oraz przedmiotów szkolnych; kształtowanie umiejętności integrowania wiedzy uzyskanej w edukacji szkolnej.
• Ukazywanie tradycji filozofii europejskiej jako fundamentu jedności kulturowej i duchowej Europy.
• Kształtowanie filozoficznych zainteresowań młodzieży, rozwijanie samodzielnego myślenia uczniów oraz formowanie ich wrażliwości poznawczej oraz moralnej; wspieranie utalentowanych uczniów.
• Wspieranie nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych w rozwijaniu filozoficznych zainteresowań uczniów.
Program merytoryczny konkursu:
Konkurs ma charakter interdyscyplinarny; jego program nawiązuje do wybranych zagadnień zawartych w podstawie programowej przedmiotów: języka polskiego, religii, historii oraz innych. Program konkursu zawiera problemy i teksty, które pogłębiają edukację humanistyczną w jej filozoficznych aspektach
Przedmiot oceny konkursowej:
Uczniowie przygotowują do 24.02.2020 r. samodzielną pracę na jeden wybrany temat spośród zaproponowanych przez Komisję Konkursową:
• Co to znaczy poznać samego siebie?
• Na czym polega szczególna relacja między wiarą a rozumem?
• Szczęście – co to takiego?
• Czy dziś potrzebujemy jeszcze przyjaciół?
• Czy cenić przyjaźń wyżej niż prawdę?

Formy wypowiedzi:
– esej/ wypowiedź argumentacyjna/ wypracowanie (do 5 stron A – 4), uczeń powinien wykazać się samodzielnością myślenia, cytatami i odwołaniami do źródeł- tę formę oceniają pracownicy naukowi UP JPII
– utwór literacki inspirowany filozofią -wiersz, opowiadanie, dialog (piosenka, dramat, vlog)- oceniany przez nauczycieli języka polskiego, filozofii i historii z I LO w Limanowej
-mem internetowy, plakat inspirowany filozofią- oceniany przez Komisję Konkursową i internautów
Zalecana literatura: encyklika Jana Pawła II „Fides et ratio”, „Wyznania” św. Augustyna, „Etyka Nikomachejska” Arystotelesa,

Prace uczniów należy przesłać do 24.02.2020 r. w formie elektronicznej (adres: filozofialimanowa@gmail.com w formacie programu Word; czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstęp 1.5, wyjustowane) oraz w formie papierowej wraz załącznikiem na adres: I LO w Limanowej ul. Orkana 1 34-600 Limanowa – z dopiskiem I Powiatowy Interdyscyplinarny Konkurs Filozoficzny „Sapere Aude!”

Nagrody: Uroczyste podsumowanie i finał konkursu odbędzie się 28.02.2020r w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej. Laureaci i finaliści w każdej kategorii otrzymają cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Limanowej, Wydział Filozoficzny UP JPII w Krakowie, Wójta Gminy Tymbark i Radę Rodziców I LO w Limanowej. Nagrodę specjalną- wycieczkę do Warszawy ufundowała Posłanka na Sejm RP Urszula Nowogórska.

Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać:

I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej
ul. Orkana 1
34-600 Limanowa
p. Anna Smaga- Trojanowska
p. Grzegorz Kuziel
8 lutego 2020

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content