Ubezpieczenie 2019/2020


Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2019/2020 w PZU.
 
Polisa: PZU Edukacja nr 1041476296

Informacje ogólne dotyczące ubezpieczenia.

W rozumieniu ustawy, za członków rodziny uznaje się

  1. dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  2. małżonka,
  3. wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma ustawowy obowiązek zgłosić do Funduszu członków rodziny, o ile nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Obowiązek zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego realizowany jest poprzez płatnika składki, np.w przypadku pracownika – poprzez pracodawcęw przypadku zleceniobiorcy – poprzez zleceniodawcęw przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą – sama zgłasza, w ZUSw przypadku osoby pobierającej zasiłek stały – poprzez MOPRw przypadku osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne – poprzez ZUSw przypadku emeryta lub rencisty – poprzez ZUS lub KRUS w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy – poprzez urząd pracyw przypadku ubezpieczających się dobrowolnie – sami zgłaszają, w ZUSw przypadku rolnika – sam zgłasza w KRUS

Członkowie rodziny, po zgłoszeniu ich do ubezpieczenia, uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia nie ma wpływu na wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia uprawnionych członków rodziny spoczywa także na osobie ubezpieczającej się dobrowolnie.  

Informacje o ubezpieczeniach dzieci i młodzieży.

Rodzic podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego swoje dziecko. Zgłoszenia dokonuje u płatnika składek (najczęściej jest nim pracodawca, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – ZUS).

W przypadku zmiany pracodawcy, członek rodziny zostaje wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego w poprzednim miejscu pracy rodzica, dlatego u nowego pracodawcy rodzic ma obowiązek ponowić zgłoszenie.

Jeżeli dziecko zostało prawidłowo zgłoszone do ubezpieczenia, jest uprawnione do świadczeń tak, jak osoba ubezpieczona.  

Wystarczy, że jedno z ubezpieczonych rodziców zgłosi dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego. Wnuki mogą zostać zgłoszone tylko w przypadku, gdy żadne z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia wynikającego z przepisów ustawy lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub ubezpieczenia dobrowolnego.

II rodzaj ubezpieczenia  dodatkowe/ dobrowolne (np. szkolne).

Można je wykupić ale nie ma takiego obowiązku.

W szkole takie ubezpieczenie jest wybierane przez Radę Rodziców po weryfikacji ofert różnych firm ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie na rok szkolny 2019/2020 jest podpisane z firmą PZU .Szczegółowe uzgodnienia są zawarte w materiałach zamieszczonych poniżej.

Pliki do pobrania:

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content