Stypendium SAPERE AUSO w roku szkolnym 2016/2017

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego w tym roku szkolnym uczniowie mogą starać się wyłącznie o stypendium artystyczne, sportowe oraz w związku z uczestnictwem w ogólnopolskich i międzynarodowych wydarzeniach edukacyjnych, artystycznych i sportowych.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące poszczególnych stypendiów; natomiast wszystkie, pełne informacje wraz z wzorcami formularzy znajdują się na stronie http://www.sapereauso.org/dokumenty.html.

STYPENDIUM ARTYSTYCZNE

Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą musi:

 1. udokumentować osiągnięcia artystyczne m.in. wygrane konkursy, zdobyte nagrody,  wystawy, plenery, koncerty, kompozycje, wydane publikacje itp. w zależności od  dziedziny aktywności artystycznej,
 2. uzyskać w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który ubiega się o ypendium artystyczne średnią arytmetyczną ocen nie niższą niż 4,00;

Wnioskodawca musi przedłożyć Fundacji w wyznaczonym terminie:

 1. kwestionariusz zgłoszeniowy zgodny ze wzorem i zasadami ustalonymi przez Zarząd,
 2. dokumentację osiągnięć artystycznych,
 3. zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen zgodnie ze wzorem ustalonym przez Zarząd Fundacji,
 4. listy rekomendacyjne od opiekunów artystycznych lub osób prowadzących podobną działalność artystyczną, w liczbie od dwóch do czterech, w tym uczniowie – jeden list rekomendacyjny od dyrektora szkoły macierzystej.

Dokumenty muszą być przedłożone w oryginale. Dopuszcza się przedłożenie przez wnioskodawcę kopii dokumentów, przy czym muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem.

STYPENDIUM SPORTOWE

Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą musi:

 1. udokumentować osiągnięcia sportowe m.in. udział w zawodach, przynależność do kadry, wygrane zawody i turnieje, posiadaną klasę sportową itp.,
 2. uzyskać w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który ubiega się o stypendium sportowe średnią arytmetyczną ocen nie niższą niż  4,00;

Wnioskodawca musi przedłożyć Fundacji w wyznaczonym terminie:

 1. kwestionariusz zgłoszeniowy zgodny ze wzorem i zasadami ustalonymi przez Zarząd,
 2. dokumentację osiągnięć sportowych,
 3. zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen zgodnie ze wzorem ustalonym przez Zarząd Fundacji,
 4. listy rekomendacyjne od opiekunów artystycznych lub osób prowadzących podobną działalność artystyczną, w liczbie od dwóch do czterech, w tym uczniowie – jeden list rekomendacyjny od dyrektora szkoły macierzystej.

Dokumenty muszą być przedłożone w oryginale. Dopuszcza się przedłożenie przez wnioskodawcę kopii dokumentów, przy czym muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem.

STYPENDIUM WYJAZDOWE

Uczeń może otrzymać stypendium wyjazdowe, jeżeli spełnia następujące warunki:

 1. udokumentował planowane czynne uczestnictwo w ogólnopolskich lub międzynarodowych wydarzeniach edukacyjnych, artystycznych i sportowych m. in. olimpiadach, turniejach, konkursach, zawodach, konferencjach, seminariach, wystawach, koncertach;
 2. wykazał się osiągnięciami w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium wyjazdowe przedstawiając np.: wyniki prowadzonych prac badawczych, publikacje, referaty i odczyty na konferencjach/seminariach naukowych, uzyskane patenty i wynalazki, dyplomy, zaświadczenia lub inne dokumenty będące dowodem uzyskanych nagród, wyróżnień, wygranych konkursów/zawodów/turniejów, eksponowania swoich prac artystycznych na wystawach, występach na koncertach, posiadanej klasy sportowej, przynależności do kadry itp.;
 3. przedstawił w oryginale rekomendacje od dyrektora szkoły w związku z planowanym udziałem w ogólnopolskich lub międzynarodowych wydarzeniach, o których mowa w pkt 1

Uczeń ubiegający się o stypendium wyjazdowe jest zobowiązany do przedłożenia Fundacji następujących dokumentów:

 1. kwestionariusz zgłoszeniowy, pobrany ze strony internetowej Fundacji: www.sapereauso.org,
 2. wydane nie wcześniej niż 2 tygodnie przed dniem złożenia wniosku do Fundacji zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły, potwierdzające fakt bycia uczniem;
 3. dokumenty potwierdzające okoliczności określone w pkt 2 (obok),
 4. rekomendację, o której mowa w pkt 3 (obok)

Dokumenty muszą być przedłożone w oryginale. Dopuszcza się przedłożenie przez wnioskodawcę kopii dokumentów, przy czym muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem.

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM ARTYSTYCZNEGO I STYPENDIUM SPORTOWEGO oraz STYPENDIUM WYJAZDOWEGO

 1. Osoby wnioskujące o stypendium artystyczne lub stypendium sportowe muszą doręczyć do Biura Fundacji (adres: Rynek Kleparski 13/8, 31-150 Kraków) wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do 30 września 2016 r.
 2. Termin określony w pkt 1. uważa się za zachowany tylko wówczas, gdy przed jego upływem prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami faktycznie wpłynął do Biura Fundacji, w godzinach jej pracy. Data nadaniaw wypadku korespondencyjnego składania dokumentów pozostaje bez znaczenia dla zachowania powyższego terminu.
 3. Wniosek, o którym mowa w pkt 1. należy wypełnić i zarejestrować on – line na stronie internetowej Fundacji: www.sapereauso.org, a następnie wydrukować, podpisać i wraz z wymaganymi załącznikami doręczyć do siedziby Fundacji w terminie wskazanym w pkt 1. z zachowaniem postanowień pkt 2.
 4. Wnioski, które wpłyną do siedziby Fundacji po terminie wskazanym w pkt 1. lub wnioski niespełniające wymogów formalnych nie będą  
 5. W przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych wniosek podpisują jej przedstawiciele ustawowi (rodzice lub opiekunowie), a w przypadku osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek wymaga zatwierdzenia przez jej przedstawicieli ustawowych (rodziców lub opiekunów).

21 września 2016

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content