Regionalny Program Stypendialny

Nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017/2018 prowadzony będzie od 27 września do 26 października 2017

„Regionalny Program Stypendialny” to projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, będący odpowiednikiem projektu pn. „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” realizowanego w latach 2008-2015 przez Małopolskie Centrum Krakowie.

Wsparcie stypendialne skierowane jest  do uczniów, ze szkół z siedzibą na terenie Województwa Małopolskiego, spełniających następujące warunki:

  1. średnia ocen ze wszystkich przedmiotów nie niższa niż: 4,50 dla szkół ponadgimnazjalnych,
  2. średnia ocen z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości nie niższa niż: 4,25 dla szkół ponadgimnazjalnych.

dodatkowe punkty doliczane będą gdy:

  1. Uczeń w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach drugiego stopnia olimpiad z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości  (*wykaz konkursów i olimpiad w wskazane w wykazie lub przeprowadzone  w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji ).
  2. Uczeń, w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, był uczestnikiem niestandardowych form kształcenia świadczących o uzdolnieniach ( indywidualny program lub tok nauki, uczestnictwo w zajęciach przewidzianych tokiem studiów)
  3. Uczeń zamieszkuje na obszarze wiejskim tzn. na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców
  4. Rodzina ucznia znajduje się w trudnej sytuacji materialnej tj. z uwagi na uzyskany przez rodzinę ucznia dochód za rok kalendarzowy poprzedzający rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium, rodzicom lub opiekunom ucznia ustalono prawo do zasiłku rodzinnego
  5. Uczeń jest członkiem rodziny wielodzietnej (posiadających min. 3 dzieci)
  6. Uczeń posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Miesięczna wysokość stypendium w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych- 600 zł brutto.

Wykorzystanie stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych osoby, która otrzymała stypendium będzie prowadzone przez weryfikację sprawozdań z realizacji jej Indywidualnego Planu Rozwoju.

Regulamin udzielania stypendiów dostępny na stronie

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2017/5511/akt.pdf

Szczegółowe informacje  na stronie internetowej Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl (w zakładce Praca i Edukacja- Dla Mieszkańca- Regionalny Program Stypendialny).

Zainteresowanych uczniów proszę o zapoznanie się z regulaminem, a w szczególności z warunkami przyznawania stypendiów.

Szkolnym koordynatorem do spraw stypendialnych jest pedagog szkolny mgr Kinga Janczy 
27 września 2017

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content