Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY KSIĘGOWY
W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WŁ. ORKANA W LIMANOWEJ

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Orkana w Limanowej wybrana została

Pani Anna Gądek zamieszkała w Kaninie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania formalne. Udokumentowała doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywanych zadań niezbędnych na tym stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że posiada predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz wiedzę z zakresu znajomości przepisów niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego.

Limanowa, dnia 1.07.2021 r.                                                           

Anna Mruk
Dyrektor I LO
w Limanowej

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze
Głównego Księgowego
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Limanowej

Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

I.        Nazwa i adres jednostki:

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej

34-600 Limanowa, ul. Orkana 1

Tel. (18) 33 72 059

II.      Określenie stanowiska:

 1. nazwa stanowiska – główny księgowy,
 2. wymiar czasu pracy – pełny etat (40 godzin tygodniowo),
 3. rodzaj umowy – umowa o pracę
 4. początek zatrudnienia – 01 września 2021 r.

III.     Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodne z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które są niezbędne a które dodatkowe:

   1. Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. DZ.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.):

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:

– ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

– jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

– posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 1. posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie: programy księgowe, pakiet biurowy, poczta elektroniczna, Internet.
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

   2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 2. znajomość rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
 3. znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
 4. znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,
 5. znajomość przepisów płacowych,
 6. znajomość przepisów ZUS,
 7. znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,
 8. znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 9. znajomość obsługi programów: pakietu Vulcan, SJO Bestia, Płatnik, SIDAS, PABS, RVAT-Doskomp, Portal ZUS PUE.
 10. umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych,
 11. znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,
 12. znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
 13. umiejętność rozliczania projektów unijnych,
 14. umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
 15. dokładność, terminowość wykonywania zadań, samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw,
 16. umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres,
 17. biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet).

IV.     Zakres głównych obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

 1. prowadzenie pełnej rachunkowości I LO w Limanowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organu prowadzącego;
 2. dokonywanie wstępnej kontroli:
 1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 1. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający:
  1. terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
  2. terminowe i prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
  3. terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
 2. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na:
 1. dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu;
 2. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
 1. opracowywanie planów finansowych dla I LO w Limanowej;
 2. opracowywanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
 1. zakładowego planu kont,
 2. instrukcji obiegu dokumentów (dowodów kasowych),  
 3. zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 1. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonanego planu budżetu według wymagań organu prowadzącego i sprawozdań GUS;
 2. bieżąca ewidencja księgowa operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach bankowych;
 3. miesięczna analiza rozliczeń z tytułów zrealizowanych dochodów budżetowych i wydatków budżetowych;
 4. prowadzenie rozliczenia podatku Vat: ewidencji sprzedaży i zakupu Vat, sporządzanie deklaracji Vat,
 5. sporządzanie list płac pracowników I LO w Limanowej;
 6. zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
 7. zgłaszanie członków rodzin pracowników do ubezpieczenia zdrowotnego;
 8. sporządzanie deklaracji miesięcznych o wysokości osiągniętych dochodów, potrąconych składek ZUS oraz wypłaconych zasiłków w programie Płatnik;
 9. sporządzanie deklaracji o wysokości wynagrodzeń i potrąconych zaliczkach na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego;
 10. prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń związanych z obsługą PPK;
 11. archiwizacja dokumentów księgowych i płacowych;
 12. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora I LO im. w Limanowej  należą do kompetencji głównego księgowego.

V.      Informacje o warunkach pracy:

 1. miejsce wykonywania pracy: I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej, ul. Orkana 1;
 2. wymiar czasu pracy – pełny etat tj. 40 godzin tygodniowo;
 3. wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 936;
 4. praca przy monitorze ekranowym oraz obsługa  urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku.

VI.     Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Orkana w Limanowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VII.     Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny (oryginał) wraz z adresem do korespondencji, adresem e-mail, i nr telefonu;
 2. CV (oryginał) z dokładnym przebiegiem kariery zawodowej;
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;
 5. Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia;
 6. Oryginały ewentualnych referencji;
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 8. Oświadczenie, że kandydat nie była skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku.
 10. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2019 poz. 1282) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny zawierać własnoręcznie podpisaną klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa jednostki ) dla potrzeb rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko głównego księgowego, zgodnie z Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) DZ.U.E.L.2016.119.1.”

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem odrzucenia aplikacji konkursowej kandydata.

Uwaga: W przypadku zatrudnienia, przed zawarciem umowy o pracę wymagane będzie zaświadczenie o niekaralności  z Krajowego Rejestru Karnego i zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

VIII.     Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwiskiem i imieniem oraz adresem do korespondencji z adnotacją  „Nabór na stanowisko głównego księgowego w I LO w Limanowej”:
 1. osobiście w sekretariacie (parter pok. nr 11) I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej, ul. Orkana 1, 34-600 Limanowa; od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00;
 2. pocztą tradycyjną na adres I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej, ul. Orkana 1, 34-600 Limanowa.
 3. Termin składania dokumentów:
 1. dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 28.06.2021 r.  do godziny 15:00, liczy się data wpływu do I LO w Limanowej;
 2. aplikacje, które wpłyną do I LO w Limanowej po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

IX.     Nabór na wolne stanowisko urzędnicze składać się będzie z II etapów:

 1. I etap – Ocena złożonych ofert pod względem spełnienia wymagań formalnych.

Złożone oferty poddane zostaną analizie w celu porównania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu.

 1. II etap – Rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu II etapu rekrutacji – rozmowie kwalifikacyjnej.

 1. Pozostałe informacje:
 1. z osobami, które nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania nie będzie prowadzona korespondencja;
 2. oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 3. niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Limanowej oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej I LO w Limanowej;
 4. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 33 72 059.
 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej z siedzibą przy ul. Orkana 1  (tel. 18-33-72-059, e-mail: 1lo.limanowa@pro.onet.pl);
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem
  e-mail mbuczak@volvox.pl  lub pod nr telefonu 506 391 066;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2019 poz. 1282);
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa;
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji zgodnie z  instrukcją kancelaryjną I LO w Limanowej;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Limanowa, 10 czerwiec 2021 r.

Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcącego
w Limanowej

Pliki do pobrania:
https://1lo.limanowa.pl/get,8153433c95afe4de95cc984ad6e4f307.html
https://1lo.limanowa.pl/get,48c1fe41e30e16e084ea28e296f5f32c.html
https://1lo.limanowa.pl/get,56ec9b8b2d736d0134b829db40b48648.html

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content